راه ‌بندهای الكترونیكی

راهبند ها در انواع مسکونی، تجاری، نظامی، انتحاری، پارکینگ های بزرگ و بزرگراه ها و دارای دو مکانیسم اصلی الکترومکانیک و الکتروهیدرولیک هستند.

1

راهبند زنجیری

1

راهبند تاشونده

1

راهبند اهرمی

1

راهبند انتحاری (ضد تروریستی)

1

راهبند پارکینگی

1

راهبند ستونی (بولارد)

1

راهبند مانع تاشو

1

راهبند زرهی

1

راهبند ریلی جمع شونده (آکاردئونی)