سیستم اثر انگشت

اثر انگشت یكی از روش های مطمئن برای شناسایی افراد است و در زمینه هایی نظیر رسیدگی به جرم، سیستم های كنترل حوادث، كنترل مرزهای ملی و ... به كار می رود. دلیل اصلی انتخاب اثر انگشت برای شناسایی افراد این است كه اثر انگشت هر فرد منحصر به فرد بوده و بعضی از ویژگی های آن تا آخر عمر ثابت باقی می ماند و از همین ویژگی ها در تطبیق اثر انگشت استفاده می شود. برای تطبیق دستی اثر انگشت روش های استانداردی وجود دارد، اما روش دستی تطبیق اثر انگشت كاری مشكل و بسیار وقت گیر بوده و كارایی لازم را ندارد. البته از آن جا كه بانك های اطلاعاتی دارای میلیون ها اثر انگشت است، عملاً تطبیق دستی اثر انگشت امری محال می شود. به منظور اتوماتیك كردن تطبیق باید روشی برای تصویر و یا كد كردن اثر انگشت تعریف گردد.

1

تشخیص اثر انگشت

1

دستگاه حضور و غیاب