پروژه ها

پروژه های اجراشده و درحال اجرا پرگاس

استادیوم بزرگ ورزشی امام رضا (ع) مشهد مقدسبیمارستان سینا - بیمارستان بازرگانان - بیمارستان فیروزآبادی
    شرکت نفت پاسارگادشرکت نفت ایرانولمدیران خودرواداره گاز استان تهرانقرارگاه سازندگی قائم (سپاه و ارتش)بیمه کوثربانک حکمت شعبه اصلی و اقدسیهدانشگاه امام حسینوزارت کار و رفاه اجتماعیوزارت دفاع ساختمان اصلی (اختیاریه)مجتمع شهید بهشتی (چهارراه پاسداران)