پروژه ها

پروژه های اجراشده و درحال اجرا پرگاس

پیمانکار رسمی مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۵ تا کنونپیمانکار رسمی ستاد کل نیروهای مسلح از سال ۱۳۹۵ تا کنوناستادیوم بزرگ ورزشی امام رضا (ع) مشهد مقدسبیمارستان سینا - بیمارستان بازرگانان - بیمارستان فیروزآبادی
    شرکت نفت پاسارگادشرکت نفت ایرانولمدیران خودرواداره گاز استان تهرانقرارگاه سازندگی قائم (سپاه و ارتش)بیمه کوثربانک حکمت شعبه اصلی و اقدسیهدانشگاه امام حسینوزارت کار و رفاه اجتماعیوزارت دفاع ساختمان اصلی (اختیاریه)مجتمع شهید بهشتی (چهارراه پاسداران)گزیده ای از سازمان ها و مراکزی که افتخار همراهیشان را داشته ایمجوایز و افتخارات